Sivile saker

TESTAMENTER OG ARV

Komplett bistand i henhold til arvelovgivningen hvor vi tilbyr tjenester fra utforming av testamenter til gjennomføring av arveskifter, såvel for spanjoler som for utlendinger, til man oppnår den korrekte innskrivelse av godene i  registeret. Alt dette inkluderer skattemessig rådgivning i henhold til hver enkelt arvesak.

FAMILIELOVGIVNING: BARN OG EKTESKAP

Ekteskapssaker for spanjoler og utlendinger.
Bistand ved separasjon, såvel ved full enighet som ved tvistemål, utferdigelse av regulerende avtaler, ektepakter, skilsmisse, barn,...

FORMUELOVGIVNING

Gjelder alle forhold relatert til formue, reelle rettigheter, kredittrettigheter eller økonomiske reklamasjoner til forskjellige bankenheter eller selskap på grunn av skjødesløshet.

KONTRAKTER

Analyse av kontrakter og utferdigelse av alle typer private dokument i forbindelse med kontraktinngåelse:
 • Kjøpekontrakter ved kjøp og salg av fast eiendom og løsøre
 • Kjøpopsjonskontrakter
 • Leiekontrakter, både langtids- og korttidsleie
 • Leiekontrakter for bedriftslokaler
 • Agentavtaler
 • Servicekontrakter

REKLAMASJONER

Reklamasjoner innenfor sivil ansvarsrett, såvel kontraksmessige som verbale avtaler; manglende overholdelse av kontrakter, avtaler, pakter eller løfter som det finnes bevis for.

Byggelovgivning, reklamasjoner ovenfor byggherrer på grunn av manglende overholdelse av kontrakter; kvalitetslister, tidsfrister, manglende kanselleringer,...

ADMINISTRATIVE SAKER

Kreve sivilt ansvar av administrasjon og folketrygd etter å ha studert og vurdert muligheten for å oppnå erstatning når en klient føler seg forsømt.

Merkantilt område

HANDELSLOVGIVNING

Utforming og forhandlinger rundt handelskontrakter: utleie,     årsregnskap, «joint ventures», kjøp og salg av maskineri, agentavtaler, distribusjon,     servicekontrakter, utenlandske investeringer, «due diligencies», familieprotokoller,     konkurranselovgivning og åndsverkloven.

SELKSAPSRETT

Økning og reduksjon av kaptial, fusjonering og oppkjøp av bedrifter, type partnerskap i    selskap, askjepakter, fagforeninger, grunnleggelse av alle typer selskap, føring av møtereferat og attester, føring av møteprotokoll, opphør av partnerskap,     forhandlinger ved kjøp og salg av selskap eller deler av de samme. 

BEDRIFTSOVERFØRING

Megling ved kjøp og salg av bedrifter 
Forhandlinger og forberedelse av kontrakter relatert til overføring av bedrifter:

 • Intensjonsavtaler
 • Kjøp – salg
 • Erklæringer og garantier
 • Garantier
 • Type partnerskap
 • Innlemmelse av nye partnere 
 • Risiko
 • Opphør av partnerskap

Strafferett

Utarbeiding av alle slags anmeldelser eller anklager; assistanse ved arrestasjon; deltagelse i alle typer mindre forseelser, forkortede saker og korte prosesser og rettssaker. Vi bistår i erstatningssaker på grunn av trafikkulykker og i saker som involverer mindreårige. Vi dekker alle områder innenfor privat påtale og forsvar.  


Administrativt område

BYGGELOVGIVNING OG TERRITORIERETT

De siste årene har aspektene relatert til byggelovgivning spilt en grunnleggende     rolle innenfor spørsmål ved kjøp av eiendom. Vi bistår deg i et område hvor mange     enkeltstående har lite kunnskap. Vi tilbyr:
 • Studie rundt byggelovgivningen og forsvar av disse interessene.
 • Assistanse ved saksbehandling og gjennomføring av byggplanlegging; kompensasjonsmøter, prosjekt ved oppdeling av tomter, utvikling av generalplaner,     byggemessig aktuasjonsplan, delplaner, motstride bestemmelser, anker,     ekspropriasjoner,...
 • Saksbehandling relatert til oppdeling eller sammenslåing av tomter og     rustikk-tomter, nybygg-deklarasjoner og/eller horisontal deling.
 • Rådgivning ved grunnleggelse av og/eller fjerning av servitutter, bruksrett,...

MILJØLOVGIVNING

Kommer opprinnelig fra USA, men har blitt stadig mer populær etter at Spania ble medlem av den Europeiske Union og har signert diverse Internasjonale Traktater. En stadig innlemmelse av nye direktiver gjør oss forpliktet til å fornye vår kunnskap på området nesten daglig. Våre tjenester tilbys både offentlig og privat sektor:
 • Miljømessig-juridisk revisjon av preventiv karakter som kan påvirke bedriftens image.
 • Behandling av lisenser til kompetent administrasjon.
 • Utvikling av offisielle prosjekt for planleggings- og administrasjons saktiviteter: planer for naturressurser, hovedplaner for bruk og administrasjon, natura nett 2000, plan for gjenopprettelse av truede arter,...